โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs for Parallel Support)

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs for Parallel Support)

19 เมษายน 2562

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (Innovation for Economy) พยายามส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงเกิด "โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs for Parallel Support)" ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในสาขาธุรกิจที่มีประเด็นร่วมกันระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมหรือโครงการนวัตกรรมร่วมกัน และร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธรกิจนวัตกรรมให้ขยายธรกิจได้ อาทิ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศ เป้าหมาย การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจต่อธุรกิจ (business-to-business) หรือการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

โครงการที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ
Thailand - Israel R&D Cooperation Program ภายใต้ความร่วมมือกับ Israel Innovation Authority (IIA)

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.