ข่าวประชาสัมพันธ์

MANDATORY INNOVATION   ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Circular and Low-Carbon Economy) และ ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy)

28 ตุลาคม 2566 MANDATORY INNOVATION   ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Circular and Low-Carbon Economy) และ ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy)

MANDATORY INNOVATION  
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Circular and Low-Carbon Economy)
และ ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy)
มุ่งสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใน 3 กลไกการสนับสนุน ได้แก่

  1. กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation

  • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ (ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี)

  • สำหรับการทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายมากขึ้น การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน เป็นต้น

  1. กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)

  • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) สำหรับเพิ่มสภาพคล่องเพื่อการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม

  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

  1. กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)

  • ทุนอุดหนุน (Grant) สำหรับการขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ของธุรกิจฐานนวัตกรรม

  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน https://mis.nia.or.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
*หมายเหตุ สนช. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

เครื่องตีฮ่อมเพื่อการผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.