ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

16
ธ.ค.

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี