ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

17 พฤษภาคม 2565 ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง


ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง
Fin Finn Jelly: halal dietary supplement from finger root

 

นายสุนันท์ ขามิ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 
      “กระชายเหลือง” เป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่นิยมปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัด สตูล สงขลา และตรัง เนื่องจากประชาชนนิยมนำมาประกอบอาหารหรือใช้เป็นเครื่องเคียง ตลอดจนกระชายเหลืองมีองค์ประกอบของสารพิโนสโตรบินซึ่ง
มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า ปวดเมื่อย และข้อเข่า ทั้งในผู้สูงอายุ คนวัยทำงานที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรม และนักกีฬา จึงนิยมนำมาแปรรูปเป็น “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและรักษาโรค” แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและรักษาโรคในท้องตลาดส่วนใหญ่ ผู้ผลิตมักนิยมใช้แอลกอฮอล์และสารเคมีในกระบวนการผลิต ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยชองผลิตภัณฑ์ รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศมุสลิมนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

        บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด เห็นถึงปัญหาและโอกาสดังกล่าว จึงได้พัฒนากระบวนการสกัด “กระชายเหลือง” ด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Extraction) โดยไม่ใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการสกัดสารและไม่ใช้สารเคมีอันตราย ทำให้ได้สารพิโนสโตรบินจากธรรมชาติที่มีปริมาณสูง ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งต้านการอักเสบ ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง เพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย และช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการอักเสบเรื้อรังในร่างกาย โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลืองในรูปแบบเจลลี่ ที่สามารถบริโภคได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ คนวัยทำงานที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรม และนักกีฬา สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจกับสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
        โครงการดังกล่าว สนับสนุนให้เกิดการนำวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้มากกว่า 2,400,000 บาทต่อปี สร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตรได้ถึง 3 เท่า อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประเทศไทย และสร้างรายได้กลับสู่ประเทศโดยการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งในเอเชียและตะวันออกกลาง

ผลกระทบทางด้านสังคม
        ส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่เพาะปลูกกระชายเหลือง เพิ่มมูลค่าให้กับพืชในท้องถิ่นภาคใต้ ตลอดจนเพิ่มรายได้เสริมจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง
ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้


ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด
ที่อยู่ 185 หมู่ 10 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150
เบอร์ติดต่อ 085 786 4689
อีเมล:
tanyatep_2549@hotmail.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“Klass Bits ระบบประเมินและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้รายบุคคลสำหรับนักเรียน”
NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่...

ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt”

ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.