โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน (Growth Unit)

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน (Growth Unit)

25 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (Innovation for Economy Department) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation – Driven Entrepreneur) ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ (Groom) การให้ทุนสนับสนุนจาก สนช. (Grant) ไปจนถึงการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจไปยังแหล่งทุนอื่น หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ (Growth)

โดยกิจกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่ระยะบ่มเพาะ (incubation) เร่งรัด (acceleration) ไปจนถึงให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ (growth) รวมถึงเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง SME และสตาร์ทอัพในการเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้นผ่านโครงการกู้และกองทุนอื่นๆ และโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (bilateral collaboration)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.