ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

26 เมษายน 2562 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

NIA โดยทีมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม หอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101" เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovation

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพื่อยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมทั้งสิ้น 70 ราย โดยผ่านการคัดเลือกจากหอการค้าไทยเพื่อเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2” จำนวน 50 ราย

หลังจากการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมได้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (concept idea)  ซึ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการเบื้องต้นนี้จะเข้าสู่การอบรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเข้มข้น (innovation 102) ในวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และเทคนิคการ pitching จากผู้เชี่ยวชาญของหอการค้าไทยและ สนช. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก

Plaque - Guard: ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติก ป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค REGIONAL CALL

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค REGIONAL CALL

Daywork: แอปพลิเคชันเพื่องานพาร์ทไทม์

Daywork: แอปพลิเคชันเพื่องานพาร์ทไทม์

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3”

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.