ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

4 ธันวาคม 2563 NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าพบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกฤษณะ  นอขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม นายฉาย  ทองละมุม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค นายสุเทพ  ทุตา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด รวมทั้งหารือแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวไปยังระดับภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation...

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ...

เอ็นไอเอหนุนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดตรัง พัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.