ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565

26 เมษายน 2565 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 [News Update] กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 และเยี่ยมชมย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ และ ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก พร้อมเยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

.
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ได้จัด กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการทั้งหมด 5 ราย
.
ในช่วงบ่ายทางคณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชม ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้  (MAID) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ย่านนวัตกรรมแม่โจ้ ที่จะช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการรวมตัวกันทั้งบุคลากรในสถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐให้กับพื้นที่ 
นอกจากนี้เยี่ยมชมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการต้อนรับคณะฯ และนำเสนอผลงานการทำงานร่วมกันระหว่าง NIA และย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก รวมถึงกิจกรรมภายในย่านที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและนวัตกรในพื้นที่ อีกทั้งได้เยี่ยมชมผลงาน นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์ ของบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (OPEN INNOVATION)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจากสารสกัดหมาก

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.