ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ (ตอนล่าง)

22 กันยายน 2565 กิจกรรมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ (ตอนล่าง)
 
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้จัดกิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ พร้อมแนะนำกลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ (ตอนล่าง) ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก
 
วันที่ 19 กันยายน 2565 ได้ประชุมหารือร่วมกับ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                            คณะเภสัชศาสตร์  และกองการวิจัยและนวัตกรรม กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ทางเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี พ.ศ. 2564 - 2565 และทาง NIA ได้เสนอแผนการดำเนินงานของ NIA ในปี 2566 เพื่อร่วมหารือแนวทางทางกับหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 
วันที่ 20 กันยายน 2565 ได้ประชุมหารือร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตการเกษตรและอาหาร เป็นศูนย์ที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหาร นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาง NIA ได้ร่วมหารือและเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม ที่อยู่ในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมธุรกิจนวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่กลไกการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมของ NIA ได้ในอนาคต


#NIA #OpenInnovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #EconomyInnovation
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

เครื่องคัดลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของลำไยอบแห้ง

เครื่องคัดลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของลำไยอบแห้ง

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.