ข่าวประชาสัมพันธ์

[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดพะเยา

30 มกราคม 2566 [News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดพะเยา
[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดพะเยา
.
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ ครั้งที่ 5” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จัดงาน ณ ห้อง Active Learning Classroom (CE07102) อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และช่องทางออน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้ เจ้าหน้าที่ NIA ได้แนะนำรูปแบบการทำงานของ NIA ปีงบประมาณ 2566 และการกระจายทุนสนับสนุนให้เข้าถึงภูมิภาคมากขึ้น การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนและในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงลึก ให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิดสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรม นำเสนอตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในภูมิภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว และได้มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการบริษัท บิทีเฮอร์เบิล จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ และ อาจารย์ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการยื่นขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในงาน on-site และ ทาง online มากกว่า 50 ราย นอกจากนี้ในช่วงบ่ายทางได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแยกรายกิจการ (one on one)  เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด ( Open Innovation) อีกด้วย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
.
#NIA #OpenInnovation #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.