ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ตุลาคม 2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 NIA  ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 1” ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงาน ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของ NIA นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ คุณธนากร สุภาษา ตัวแทนจาก บริษัท ซิมพลิ เดคคอร์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การยื่นข้อเสนอโครงการ ขอทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 70 ราย
.
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เวปไซต์ mis.nia.or.th


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

เอ็นไอเอหนุนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดตรัง พัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร
NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.