ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

13 ธันวาคม 2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และ เครื่อข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 3” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จ. น่าน  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ รศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตร สำหรับบัณฑิตและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงาน ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของ NIA นอกจากนี้ได้นำเสนอตัวอย่างโครงการในภูมิภาค ภาคเหนือ ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 60 ราย
.
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เวปไซต์ mis.nia.or.th


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt”

ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt”

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.