ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”

2 ธันวาคม 2565 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”
 
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช “Peapo Meat”
 
นายสุนันท์ ขามิ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
         โปรตีนจากพืช (plant-based alternative) กำลังได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เช่น อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพ อาหารที่ช่วยควบคุมแคลอรีและน้ำหนัก ตลอดจนอาหารมังสวิรัติ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ (vegetarians) และผู้บริโภคที่เลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ (flexitarian) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.2 ในปี 2565 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารจากโปรตีนพืชขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
          ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืชส่วนใหญ่เน้นการแสวงหาวัตถุดิบและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการหาวัตถุดิบพื้นถิ่นของพื้นที่มาผ่านกระบวนการทำไขมันและกระบวนการปรับแต่งรสชาติ กลิ่น และสี เพื่อทำให้วัตถุดิบเหล่านั้นมีลักษณะทางกายภาพและรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์ ซึ่งในผลิตภัณฑ์ “Peapo Meat” จะใช้ “ถั่วหรั่ง” ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และพัทลุง มาเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนานวัตกรรมโปรตีนจากพืช ซึ่งถั่วหรั่งเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง โดยมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนชนิด “เมทไธโอนีน (methionine)” สูง ซึ่งช่วยป้องกันการสะสมของไขมันและยังอุดมไปด้วยเส้นใย
          “Peapo Meat” เป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและมีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยการพัฒนาเทคนิคกระบวนการผลิตใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการทำไขมันเพื่อให้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายเนื้อสัตว์ กระบวนการผลิตเนื้อสัมผัสจากการทำ Textured vegetable protein (TVP) และกระบวนการปรับแต่ง สี กลิ่น รส เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อเบอร์เกอร์ที่ทำจากพืช หากแต่ให้มีลักษณะทางกายภาพและรสชาติแบบเดียวกับเนื้อสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคยังคงได้รับประสบการณ์ในการบริโภคอาหารเสมือนว่าได้รับประทานจากเนื้อสัตว์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาให้ความใสใจกับสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
    โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดการนำวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์สามารถสร้างรายได้มากกว่า 5,000,000 บาทต่อปี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมโปรตีนจากพืชของประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้กลับสู่ประเทศโดยการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

ผลกระทบทางด้านสังคม
      ส่งเสริมการนำวัตถุดิบ “ถั่วหรั่ง” ในพื้นที่ที่มีราคาถูกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพีชเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนร้อยละ 20 จากราคาจำหน่ายเดิม 28 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 34 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จึงช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 10,000 บาทต่อการเพาะปลูก 1 ครั้ง จากการจำหน่ายถั่วหรั่งแก่กลุ่มวิสาหกิจ Peapo
 
Peapo Meat : ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม : วิสาหกิจชุมชน PEAPO
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เบอร์ติดต่อ : 088-946-0661 , 062-264-5183


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

NIA และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “Open...

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

พราว….บรรจุภัณฑ์หัวจ่ายตวงได้

แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน

แพลตฟอร์มผู้ช่วยเตรียมงานแต่งงาน

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

NIA จัดกิจกรรมปิด “หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​พื้นที่ชายแดนภาคใต้

NIA จัดกิจกรรมปิด “หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม​พื้นที่ชายแดนภาคใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.