ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 3

18 ธันวาคม 2563 Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 3 NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow : ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร, Smartup Technology Co-working space จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งในกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม และให้คำปรึกษาโครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนจาก NIA โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า 50 ราย และในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรม Pitching concept idea ผู้ประกอบจำนวน 7 ราย

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้เข้าร่วมหารือกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวไปยังระดับภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.