ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก

17 ธันวาคม 2562 Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และฝ่านวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovation

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพื่อยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมทั้งสิ้น 42 ราย 

หลังจากการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (concept idea) และจำนวน 11 ราย ซึ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการเบื้องต้นนี้จะเข้าสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และเทคนิคการ pitching จากผู้เชี่ยวชาญของ สนช. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and...

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับหอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

สนช. เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation

สนช. เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.