นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย

นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย

22 เมษายน 2562

ความเป็นมา.

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการส่งออกของประเทศ โดยในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) หรือ สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนบริษัทในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมมากกว่า 500 บริษัท และได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินไปมากกว่า 450 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนใหม่ประมาณ 8,500 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนวัตกรรมด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบและแก้ไขปัญหา และเพื่อให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลายออกสู่วงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานแกนหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" (SMEs)โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน และสนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs สามารถเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งต่อไป

        สนช. จึงได้ริเริ่มโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อให้เป็นกลไกการเงินที่สำคัญในการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น

        ขณะนี้ มีสถาบันการเงิน 9 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย" ประกอบด้วย
          1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
          2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
          3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
          4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลาหนึ่งให้แก่โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการผลิตจริง โดยอาจเกิดจากการขยายผลของการสร้างต้นแบบ หรือการทดสอบนำร่องและพัฒนาออกสู่ตลาดในระยะแรก โดยสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานจะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน

ลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุน

  (1) เป็นการช่วยเริ่มต้นในระยะแรกของการปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (start-up commercial operation) ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไข (fine tune) ให้เหมาะสมต่อสภาพการทำงานจริงในระดับเต็มรูปแบบหรือในการทำธุรกิจได้ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรม
  (2) เป็นโครงการนวัตกรรมที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาต้นแบบ หรือโครงการนำร่อง เพื่อเริ่มนำไปสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม
  (3) เป็นโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร หรือเทคโนโลยีเดิม และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
  (4) เป็นโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการขยายผลของโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
  (5) เป็นโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพทางการตลาด และเป็นโครงการที่แผนธุรกิจและการลงทุนในการดำเนินโครงการนวัตกรรมอย่างชัดเจน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นโครงการในระบบ MIS

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

   (1) สำนักงานจะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ได้รับการสนับสนุนในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรกโดยใช้กลไกของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” ในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งโครงการนวัตกรรมต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกล่าว หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างสถาบันการเงินและผู้ได้รับการสนับสนุน สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
   (2) สำนักงานสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนวัตกรรมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
   (3) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"

สาขาธุรกิจชีวภาพ

1. โครงการ “ตะวัน คันไถ” ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
        ผู้รับทุน: บริษัท รุ่งเจริญอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


2. โครงการ “BFex” น้ำหวานเข้มข้นจากกล้วย
        ผู้รับทุน: บริษัท บีเนเชอรัล จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


3. โครงการ "น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น"
        ผู้รับทุน: บริษัท เฮลทีดิงก์ จำกัด 
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


4. โครงการ “Neet” ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปไร้น้ำมันเชิงพาณิชย์
        ผู้รับทุน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวนิตย์ สวรรคโลก
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


5. โครงการ "เพาะเลี้ยงเพรียงทรายเชิงพาณิชย์"
        ผู้รับทุน: นายธภัทร วนาดรวรวิศาล
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


6. โครงการ "วัสดุปิดบาดแผลชนิดชุ่มชื้นที่ผลิตจากเซลลูโลสของเชื้อ Acetobacter xylinum ในน้ำสับปะรด"
        ผู้รับทุน: บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


7. โครงการ “DDCS” โปรตีนชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
        ผู้รับทุน: บริษัท ราชบุรีไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


8. โครงการ "ระบบการเลี้ยงหอยเป่าฮื้อครบวงจร"
        ผู้รับทุน: บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


9. โครงการ "ผลิตสารเบต้ากลูแคนและผลิตภัณฑ์จากยีสต์"
        ผู้รับทุน: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


10. โครงการ "LIMEX" อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ
        ผู้รับทุน: บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


11. โครงการ "ผลิตกากถั่วเหลืองคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอาหารสัตว์"
        ผู้รับทุน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


12. โครงการ "ระบบการให้อาหารสุกรด้วยอาหารเหลวหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ"
        ผู้รับทุน: บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


13. โครงการ "ผลิตเชื้อโปรไบโอติกสำหรับอาหารปลา"
        ผู้รับทุน: บริษัท พรีเมอร์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


14. โครงการ "ฟอร์แคร์" กะทิธัญพืช
        ผู้รับทุน: บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


15. โครงการ "พรีม่าเฮิร์บ" เครื่องสำอางจากสารสกัดเม็ดลำไย
        ผู้รับทุน: บริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


16. โครงการ “DDCS” โปรตีนชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
        ผู้รับทุน: บริษัท ราชบุรีไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


17. โครงการ "การผลิตกล้าเชื้อเห็ดฟางลูกผสมในระบบปิด"
        ผู้รับทุน: บริษัท ปาลวีระ ไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


18. โครงการ "ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผักตบชวา"
        ผู้รับทุน: กลุ่มแสงประทีป
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


19. โครงการ "ผลิตสารเสริมชีวนะสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ"
        ผู้รับทุน: บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


20. โครงการ "ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ดคุณภาพสูง"
        ผู้รับทุน: บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


21. โครงการ "การผลิตเอนไซม์อะไมเลส"
        ผู้รับทุน: บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


22. โครงการ "ฟาร์มผลิตปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูน"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซี บอร์น ฟาร์ม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ


1. โครงการ "ระบบการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เมืองหนาวแบบควบคุมสิ่งแวดล้อม"
        ผู้รับทุน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออคิดส์ 
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


2. โครงการ "ผลิตสารสกัดจากสะเดาคุณภาพสูง"
        ผู้รับทุน: บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


3. โครงการ "ผลิตพื้นไม้สำเร็จรูปจากไม้สักตัดสาง"
        ผู้รับทุน: บริษัท ยางไทยอีสาน จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


4. โครงการ "เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ"
        ผู้รับทุน: บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซ์เชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


5. โครงการ "G-life" เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์สำหรับห้องปรับอากาศ
        ผู้รับทุน: บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


6. โครงการ "เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่อง"
        ผู้รับทุน: บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


7. โครงการ "Golden Rubber" การผลิตยางแผ่นชนิดพิเศษภาคอีสาน
        ผู้รับทุน: บริษัท ยางไทยอีสาน จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


8. โครงการ "ผลิตสบู่อินทรีย์"
        ผู้รับทุน: บริษัท เชียงใหม่ ออร์แกนนิค แอนด์ สปา จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


 

สาขาการออกแบบและแก้ไขปัญหา


1. โครงการ "เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้าที่ใช้ความดันในแม่พิมพ์เป็นตัวควบคุมระบบการฉีด"
        ผู้รับทุน: บริษัท กุลวัฒน์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


2. โครงการ "พัฒนกิจ" รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
        ผู้รับทุน: บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


3. โครงการ "หุ่นเจียระไนพลอยอัตโนมัติ"
        ผู้รับทุน: บริษัท สปา เจมส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


4. โครงการ "ถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซแอลพีจี"
        ผู้รับทุน: บริษัท อุตสาหกรรมจอบไท จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


5. โครงการ "เครื่องแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการส่งออก"
        ผู้รับทุน: บริษัท วายาโม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


6. โครงการ "Symphony" ระบบบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ
        ผู้รับทุน: บริษัท พ็อพไอโดลส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


7. โครงการ "พัฒนกิจ" รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
        ผู้รับทุน: บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


8. โครงการ "เครื่องบรรจุซอสและผลิตภัณฑ์อาหาร"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซี.แอล.เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


9. โครงการ "SCC" การผลิตเฟืองโซ่รถจักรยานยนต์
        ผู้รับทุน: บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


10. โครงการ "Humatrix" ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล
        ผู้รับทุน: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


11. โครงการ "เครื่องบรรจุซอสและผลิตภัณฑ์อาหาร"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซี.แอล.เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


12. โครงการ "SCC" การผลิตเฟืองโซ่รถจักรยานยนต์
        ผู้รับทุน: บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


13. โครงการ "Humatrix" ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล
        ผู้รับทุน: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


14. โครงการ "Let's Plant" อุปกรณ์ปลูกต้นไม้เสริมทักษะสำหรับเด็ก
        ผู้รับทุน: บริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


15. โครงการ "ดูดี" ศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
        ผู้รับทุน: บริษัท โซล่าร์ การ์ด มาร์เกตติ้ง จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


16. โครงการ "ไวเบรโต้" แซกโซโฟนพลาสติก
        ผู้รับทุน: บริษัท ไวเบรโต จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


17. โครงการ "ดินสอ" การผลิตหุ่นยนต์บริการในเชิงพาณิชย์
        ผู้รับทุน: บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


18. โครงการ "ไวเบรโต้" แซกโซโฟนพลาสติก
        ผู้รับทุน: บริษัท ไวเบรโต จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


19. โครงการ "เครื่องล้างกระบอกไตเทียม"
        ผู้รับทุน: บริษัท เมดิทอป จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


20. โครงการ "เครื่องผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนย้ายได้"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซีอาร์เอส คอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.