นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย

นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย

22 เมษายน 2562  

ความเป็นมา

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการส่งออกของประเทศ โดยในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) หรือ สนช. ได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนบริษัทในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมมากกว่า 500 บริษัท และได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินไปมากกว่า 450 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนใหม่ประมาณ 8,500 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนวัตกรรมด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบและแก้ไขปัญหา และเพื่อให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลายออกสู่วงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานแกนหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" (SMEs)โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน และสนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs สามารถเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งต่อไป

        สนช. จึงได้ริเริ่มโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อให้เป็นกลไกการเงินที่สำคัญในการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น

        ขณะนี้ มีสถาบันการเงิน 9 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย" ประกอบด้วย
        1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
        2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
        3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
        4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
        5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
        6. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
        7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
        8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
        9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลาหนึ่งให้แก่โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการผลิตจริง โดยอาจเกิดจากการขยายผลของการสร้างต้นแบบ หรือการทดสอบนำร่องและพัฒนาออกสู่ตลาดในระยะแรก โดยสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานจะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน

ลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุน

  (1) เป็นการช่วยเริ่มต้นในระยะแรกของการปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (start-up commercial operation) ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไข (fine tune) ให้เหมาะสมต่อสภาพการทำงานจริงในระดับเต็มรูปแบบหรือในการทำธุรกิจได้ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรม
  (2) เป็นโครงการนวัตกรรมที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาต้นแบบ หรือโครงการนำร่อง เพื่อเริ่มนำไปสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม
  (3) เป็นโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร หรือเทคโนโลยีเดิม และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
  (4) เป็นโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการขยายผลของโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
  (5) เป็นโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพทางการตลาด และเป็นโครงการที่แผนธุรกิจและการลงทุนในการดำเนินโครงการนวัตกรรมอย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

   (1) สำนักงานจะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ได้รับการสนับสนุนในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรกโดยใช้กลไกของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” ในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งโครงการนวัตกรรมต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกล่าว หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างสถาบันการเงินและผู้ได้รับการสนับสนุน สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
   (2) สำนักงานสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนวัตกรรมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
   (3) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"

สาขาธุรกิจชีวภาพ

1. โครงการ “ตะวัน คันไถ” ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
        ผู้รับทุน: บริษัท รุ่งเจริญอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


2. โครงการ “BFex” น้ำหวานเข้มข้นจากกล้วย
        ผู้รับทุน: บริษัท บีเนเชอรัล จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


3. โครงการ "น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น"
        ผู้รับทุน: บริษัท เฮลทีดิงก์ จำกัด 
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


4. โครงการ “Neet” ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปไร้น้ำมันเชิงพาณิชย์
        ผู้รับทุน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวนิตย์ สวรรคโลก
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


5. โครงการ "เพาะเลี้ยงเพรียงทรายเชิงพาณิชย์"
        ผู้รับทุน: นายธภัทร วนาดรวรวิศาล
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


6. โครงการ "วัสดุปิดบาดแผลชนิดชุ่มชื้นที่ผลิตจากเซลลูโลสของเชื้อ Acetobacter xylinum ในน้ำสับปะรด"
        ผู้รับทุน: บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


7. โครงการ “DDCS” โปรตีนชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
        ผู้รับทุน: บริษัท ราชบุรีไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


8. โครงการ "ระบบการเลี้ยงหอยเป่าฮื้อครบวงจร"
        ผู้รับทุน: บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


9. โครงการ "ผลิตสารเบต้ากลูแคนและผลิตภัณฑ์จากยีสต์"
        ผู้รับทุน: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


10. โครงการ "LIMEX" อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ
        ผู้รับทุน: บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


11. โครงการ "ผลิตกากถั่วเหลืองคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอาหารสัตว์"
        ผู้รับทุน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


12. โครงการ "ระบบการให้อาหารสุกรด้วยอาหารเหลวหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ"
        ผู้รับทุน: บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


13. โครงการ "ผลิตเชื้อโปรไบโอติกสำหรับอาหารปลา"
        ผู้รับทุน: บริษัท พรีเมอร์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


14. โครงการ "ฟอร์แคร์" กะทิธัญพืช
        ผู้รับทุน: บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


15. โครงการ "พรีม่าเฮิร์บ" เครื่องสำอางจากสารสกัดเม็ดลำไย
        ผู้รับทุน: บริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


16. โครงการ “DDCS” โปรตีนชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
        ผู้รับทุน: บริษัท ราชบุรีไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


17. โครงการ "การผลิตกล้าเชื้อเห็ดฟางลูกผสมในระบบปิด"
        ผู้รับทุน: บริษัท ปาลวีระ ไบโอเทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


18. โครงการ "ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผักตบชวา"
        ผู้รับทุน: กลุ่มแสงประทีป
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


19. โครงการ "ผลิตสารเสริมชีวนะสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ"
        ผู้รับทุน: บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


20. โครงการ "ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ดคุณภาพสูง"
        ผู้รับทุน: บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


21. โครงการ "การผลิตเอนไซม์อะไมเลส"
        ผู้รับทุน: บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


22. โครงการ "ฟาร์มผลิตปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูน"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซี บอร์น ฟาร์ม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ


1. โครงการ "ระบบการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เมืองหนาวแบบควบคุมสิ่งแวดล้อม"
        ผู้รับทุน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออคิดส์ 
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


2. โครงการ "ผลิตสารสกัดจากสะเดาคุณภาพสูง"
        ผู้รับทุน: บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


3. โครงการ "ผลิตพื้นไม้สำเร็จรูปจากไม้สักตัดสาง"
        ผู้รับทุน: บริษัท ยางไทยอีสาน จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


4. โครงการ "เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ"
        ผู้รับทุน: บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซ์เชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


5. โครงการ "G-life" เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์สำหรับห้องปรับอากาศ
        ผู้รับทุน: บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


6. โครงการ "เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นอินทรียวัตถุอย่างต่อเนื่อง"
        ผู้รับทุน: บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


7. โครงการ "Golden Rubber" การผลิตยางแผ่นชนิดพิเศษภาคอีสาน
        ผู้รับทุน: บริษัท ยางไทยอีสาน จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


8. โครงการ "ผลิตสบู่อินทรีย์"
        ผู้รับทุน: บริษัท เชียงใหม่ ออร์แกนนิค แอนด์ สปา จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


 

สาขาการออกแบบและแก้ไขปัญหา


1. โครงการ "เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้าที่ใช้ความดันในแม่พิมพ์เป็นตัวควบคุมระบบการฉีด"
        ผู้รับทุน: บริษัท กุลวัฒน์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


2. โครงการ "พัฒนกิจ" รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
        ผู้รับทุน: บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


3. โครงการ "หุ่นเจียระไนพลอยอัตโนมัติ"
        ผู้รับทุน: บริษัท สปา เจมส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


4. โครงการ "ถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซแอลพีจี"
        ผู้รับทุน: บริษัท อุตสาหกรรมจอบไท จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


5. โครงการ "เครื่องแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการส่งออก"
        ผู้รับทุน: บริษัท วายาโม จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


6. โครงการ "Symphony" ระบบบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ
        ผู้รับทุน: บริษัท พ็อพไอโดลส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


7. โครงการ "พัฒนกิจ" รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
        ผู้รับทุน: บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


8. โครงการ "เครื่องบรรจุซอสและผลิตภัณฑ์อาหาร"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซี.แอล.เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


9. โครงการ "SCC" การผลิตเฟืองโซ่รถจักรยานยนต์
        ผู้รับทุน: บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


10. โครงการ "Humatrix" ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล
        ผู้รับทุน: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


11. โครงการ "เครื่องบรรจุซอสและผลิตภัณฑ์อาหาร"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซี.แอล.เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


12. โครงการ "SCC" การผลิตเฟืองโซ่รถจักรยานยนต์
        ผู้รับทุน: บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


13. โครงการ "Humatrix" ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล
        ผู้รับทุน: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


14. โครงการ "Let's Plant" อุปกรณ์ปลูกต้นไม้เสริมทักษะสำหรับเด็ก
        ผู้รับทุน: บริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


15. โครงการ "ดูดี" ศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
        ผู้รับทุน: บริษัท โซล่าร์ การ์ด มาร์เกตติ้ง จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


16. โครงการ "ไวเบรโต้" แซกโซโฟนพลาสติก
        ผู้รับทุน: บริษัท ไวเบรโต จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


17. โครงการ "ดินสอ" การผลิตหุ่นยนต์บริการในเชิงพาณิชย์
        ผู้รับทุน: บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


18. โครงการ "ไวเบรโต้" แซกโซโฟนพลาสติก
        ผู้รับทุน: บริษัท ไวเบรโต จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


19. โครงการ "เครื่องล้างกระบอกไตเทียม"
        ผู้รับทุน: บริษัท เมดิทอป จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


20. โครงการ "เครื่องผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนย้ายได้"
        ผู้รับทุน: บริษัท ซีอาร์เอส คอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
        สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.