ปฏิทินกิจกรรม

Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี


กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3"
เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 17.00 น.
ณ ห้องบรรยาย SEC 201 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
Hilight โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่
- นวัตกรรมคืออะไร?
- กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
- ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
- การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
- การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจกรรมการ
.
  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
https://forms.gle/FBe5rbvJH3zVBmQr7
.
หมายเหตุ: กิจกรรม Pitching Round สงวนสิทธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ https://mis.nia.or.th/nia และได้รับการยืนยันจาก สนช. แล้ว เท่านั้น
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
นางสาววรางคณา กิตติวงศ์วิศาล
นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีเมล warangkana.ki@sut.ac.th โทรศัพท์มือถือ 084-958-9838
#NIA #OpenInnovation #RoadShow


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.