ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

10 พฤศจิกายน 2563 Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show” ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ณ  คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) และให้คำปรึกษาโครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจาก NIA โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 ราย

นอกจากนี้ ได้เข้าประชุมหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และรองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวไปยังระดับภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation...

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืช

Hungry Hub: คุมงบกินข้าว จบทุกมื้อ งบไม่บานปลาย

Hungry Hub: คุมงบกินข้าว จบทุกมื้อ งบไม่บานปลาย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.